Luchtkwaliteit

Naar het overzicht
Luchtkwaliteit

De komst van een nieuwe auto- en busverbinding heeft een effect op de luchtkwaliteit in dit deel van de stad. Alle varianten die zijn onderzocht, blijven ruimschoots binnen de wettelijke grenswaarden. Daarom beoordelen we de varianten niet aan de grenswaarden, maar op basis van de gezondheidseffecten van de varianten.

De luchtkwaliteit in Groningen is aanzienlijk beter dan in veel andere grote steden. De concentraties fijnstof voldoen in Groningen ruimschoots aan de wettelijke normen. Het fijnstofgehalte in de lucht in Groningen ligt iets hoger dan de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO.

 

Goed om te weten!

In de wet zijn grenswaarden opgesteld voor concentraties van verschillende stoffen in de lucht. De wettelijke grenswaarden zijn als volgt:

Wat verandert aan de luchtkwaliteit?

In het onderzoek naar de nieuwe auto- en busverbinding zijn ook de effecten op stikstofdioxide en fijnstof berekend. Onderstaande tabel laat zien hoe de luchtkwaliteit verandert voor wat betreft stikstofdioxide.

Voor wat betreft de fijnstof in de lucht maakt de komst van een auto- en busverbinding geen verschil. In beide gevallen is er sprake van een vrij matige score. Dit komt doordat het percentage fijnstof voor zo’n 98% wordt bepaald door achtergrondconcentraties. De invloed van verkeer op fijnstof in de lucht is zo’n 2%.

Reacties

 1. Harry

  19:43 28 mrt 2018

  De Nederlandse overheid wil naar strengere normen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente Groningen ook? Met de komst van een nieuwe ontsluitingsweg ontstaat er meer luchtvervuiling op en langs de Oosterhamrikkade. De gemeente kan ongetwijfeld voorspellen waar en wanneer de pieken in luchtvervuiling gaan ontstaan en of deze de WHO-norm gaan overschrijden. Kunnen jullie in cijfers aangeven wat de verwachte jaarnorm, dagnorm en spitsnorm kan zijn? Dat geeft de wijkbewoners een beter beeld van de te verwachten toename aan luchtvervuiling. De GES-indicatie is niet erg concreet.

  De onderstaande tekst van Milieudefentie plaatst de berichtgeving van de gemeente overigen in een meer realistische context.

  Helaas zijn de wettelijke normen niet streng genoeg om onze gezondheid te beschermen. Ook onder de officiële norm is de lucht vaak niet gezond.

  Wat zijn de Europese normen?
  Er zijn Europese normen voor fijnstof (PM10), voor NO2 en voor enkele andere gassen. Niet voor ultrafijnstof of roet (de meest ongezonde vorm van fijnstof).

  Fijnstof (PM10)
  Jaargemiddelde norm: 40μg/m³
  Dagnorm: 50 μg/m³
  (De dagnorm mag maximaal 35 keer overschreden worden)

  Ultrafijnstof (PM2,5)
  Jaargemiddelde norm: 25 μg/m³
  (ultrafijnstof wordt nog weinig gemeten en in Nederland wordt hier ook (nog) geen beleid op gemaakt)

  Stikstofdioxide (NO2)
  Jaargemiddelde norm: 40 μg/m³
  Uurnorm: 200 μg/m³
  (maximaal 18 keer overschrijden)

  Advies Wereldgezondheidsorganisatie
  De WHO adviseert veel lagere concentraties fijnstof om een gezonde leefomgeving te garanderen. Zij adviseren 20 μg/m³ PM10 en 10 μg/m³ PM2,5. De helft van de EU-norm. Dus ook als de EU-normen worden gehaald, is de lucht in Nederland op veel locaties nog niet gezond.
  (Bron: https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat)

  1. Niels (communicatiemanager)

   15:10 4 apr 2018

   Dag Harry,

   Op de website van de gemeente Groningen is een pagina gewijd aan luchtkwaliteit: https://gemeente.groningen.nl/luchtkwaliteitskaart-inzien Hier kun je onder andere kaarten van de huidige situatie zien. Onderaan de pagina staat een link naar: Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen. Hieronder alvast de conclusies uit dat verslag met daarin alvast een aantal antwoorden op jouw vragen. Op jouw vraag naar jaarnorm, dagnorm en spitsnorm kom ik terug.

   Conclusies uit Verslag luchtkwaliteit 2016:
   1. Op basis van de GES-scores moet de luchtkwaliteit in Groningen worden beoordeeld als ‘vrij matig’ tot ‘matig’. Let wel: ‘vrij matig’ is de beste score die in Nederland of in een verstedelijkt gebied haalbaar is. Volgens de beschikbare meet- en modelgegevens komen in Groningen géén situaties voor waar de luchtkwaliteit uit oogpunt van gezondheid ‘onvoldoende’ is.

   2. De luchtkwaliteit in Groningen voldoet al sinds 2006/2007 aan de wettelijke normen. Sinds 2011 is de luchtkwaliteit in Groningen verder verbeterd. Voor fijn stof zijn met name de achtergrondconcentraties afgenomen. Voor stikstofdioxide is naast de achtergrondconcentratie ook de lokale bijdrage van het autoverkeer duidelijk afgenomen. De verbetering van de luchtkwaliteit komt onder meer doordat het wagenpark veraf én dichtbij in Groningen gaandeweg wat schoner wordt.

   3. Dankzij de verdere verbetering van de luchtkwaliteit sinds 2011 zijn de concentraties van fijn stof in Groningen nog maar weinig hoger dan de gezondheidskundige advieswaarden.

   4. De luchtverontreiniging in Groningen door fijn stof wordt in grote mate bepaald door de achtergrondconcentraties. Dit is de luchtverontreiniging vanwege alle bronnen behalve die vanwege de nabijgelegen weg. Het leeuwendeel van de achtergrondconcentraties wordt van elders aangevoerd met de wind (deels uit het buitenland) en kan lokaal dus niet worden beïnvloed.

   5. De concentraties van NO2 geven een beter beeld van de luchtverontreiniging door uitlaatgassen van het verkeer over een specifieke weg dan fijn stof. Daarom is de luchtkwaliteitskaart van Groningen gebaseerd op de concentraties van NO2. Zoals deze kaart laat zien, komen langs drukke wegen duidelijk hogere concentraties voor van NO2. Dit is vooral het geval langs drukke stedelijke wegen of wegvakken waar sprake is van stagnerend verkeer en/of hoge bebouwing dichtbij de weg (waardoor er minder verdunning optreedt). Overigens wordt ook langs deze wegvakken ruimschoots voldaan aan de wettelijke norm voor NO2. Uit oogpunt van gezondheid moet de luchtkwaliteit hier op basis van de GES-scores soms als ‘matig’ en bij enkele zeer drukke verkeerspunten als ‘zeer matig’ worden beoordeeld.

  2. Niels (communicatiemanager)

   12:27 16 apr 2018

   Dag Harry,
   Ik heb de vraag over jaarnorm, dagnorm en spitsnorm aan onze specialisten gesteld. Er is geen informatie over de spitsnorm. Hieronder de overige cijfers en de conclusie:

   Fijnstof (PM10)
   Splitsing (jaargemiddeld): 16,7 – 17,9 μg/m3
   Zonder project in 2030 (jaargemiddeld): 16,5 – 17,5 μg/m3
   Advies WHO: ≤ 20 μg/m3
   Dagnormoverschrijding: 6 dagen (wettelijk: maximaal 35)
   Advies WHO: 0 dagen

   Ultrafijnstof (PM2,5)
   Splitsing (jaargemiddeld): 9,3 – 9,9 μg/m3
   Zonder project in 2030 (jaargemiddeld): 9,2 – 9,7 μg/m3
   Advies WHO: ≤ 10 μg/m3
   Dagnormoverschrijding: Niet bepaald, is geen onderdeel van de rekensystematiek
   Advies WHO: 0 dagen

   Stikstofdioxide (NO2)
   Splitsing (jaargemiddeld): 16,4 – 25,5 μg/m3
   Zonder project in 2030 (jaargemiddeld): 14,8 – 23,4 μg/m3
   Advies WHO: ≤ 40 μg/m3
   Dagnormoverschrijdingen: 0 uren
   Advies WHO: 0 uren

   De berekende jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 worden met name bepaald door de heersende achtergrondconcentraties. Dit is luchtverontreiniging van bijvoorbeeld industrie die met de wind van elders wordt aangevoerd. De bijdrage van het wegverkeer is beperkt. Uit de berekeningsresultaten volgt dat zowel in de referentiesituatie (zonder project in 2030) als de uitvoeringsvariant Splitsing, grotendeels aan de WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan.

   De WHO-advieswaarde van maximaal 50 μg/m3 PM10 als 24-uurgemiddelde concentratie wordt in
   beide situaties ten hoogste 6 dagen per jaar overschreden. Ook voor het aantal overschrijdingsdagen
   geldt dat dit met name wordt bepaald door de heersende achtergrondconcentraties. Aan de wettelijke norm van maximaal 35 overschrijdingsdagen per jaar, volgend uit de Wet milieubeheer, wordt wel voldaan.

   1. Harry

    17:11 21 apr 2018

    Dag Niels,
    Ontsluitingsweg geeft hogere concentratie fijn- ultrafijnstof en NO2 dan zonder! De voorspelde waarden voor fijnstof en het nog gevaarlijker ultra fijnstof liggen dicht tegen de WHO-norm. De norm waar de Nederlandse overheid naar streeft. Bij dit project hanteert de gemeente Groningen de veel hogere landelijk normen waardoor de invloed van schadelijke stoffen blijkt mee te vallen. Dank dat je WHO-norm en de voorspelde waarden met ons wilt delen. Het voorspelt niet veel goeds als er (na 2030 zoals het CBS en de gemeente aangeven) meer verkeer over de Oosterhamrikkade gaat dan verwacht.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt