Uitgangspunten

De inhoudelijke 'spelregels' en toetsstenen zijn vastgelegd door de gemeenteraad

Uitgangspunten

De gemeenteraad heeft in juni 2016 de toetsstenen en spelregels van de verschillende projectonderdelen vastgelegd. Dat gaat over uitgangspunten voor de verdere uitwerking, randvoorwaarden en over ambities. Dit geldt voor onderdelen als het Oosterhamriktracé en de ruimtelijke kwaliteit.

De doelstellingen van het project

 • De voorkeursvarianten verbeteren de doorstroming van het autoverkeer op de stedelijke hoofdwegen en verminderen verkeer door de wijken.
 • De voorkeursvarianten dragen bij aan een betere bereikbaarheid van het UMCG, de binnenstad en de oostelijke stadswijken.
 • De voorkeursvarianten dragen bij aan een betrouwbaar wegennetwerk in het oostelijk stadsdeel, dat beter in staat is om verstoringen en incidenten op een goede manier op te vangen.

Uitgangspunten voor het ontwerp op basis van de doelstellingen

 • De auto en bus rijden in twee richtingen.
 • De bestaande busbaanbrug wordt door de auto én bus gebruikt, mogelijk ook de fiets.
 • De maximumsnelheid is 50 km/u.

 

Randvoorwaarden voor het project

 • De voorkeursalternatieven dragen bij aan een goede doorstroming en de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer.
 • De voorkeursalternatieven dragen bij aan het verbeteren van het fietsnetwerk in verbindingen, comfort, veiligheid én meer ruimte op de Korreweg.
 • De ruimtelijke inpassing moet goed zijn.

Uitgangspunten voor het ontwerp op basis van de randvoorwaarden

 • De bus kan rechtstreeks de kruising Wouter van Doeverenplein oversteken.
 • De busbaan is vrij liggend.
 • De bus mag maximaal maar één bajonetbeweging maken (indirecte oversteek T-splitsing).
 • Het bestemmingsplan Waterrand geldt als uitgangspunt voor de herinrichting van de Oosterhamrikkade zuidzijde. We staan open voor alternatieven die ook voldoen aan de gestelde kwaliteiten.
 • Voor de één of meerdere woonboten die eventueel verplaatst moeten worden, bekijken we of er in de kanaalzone een vervangende plek is. Zo niet, dan wordt in goed overleg met de bewoners een alternatieve oplossing gezocht.
 • Het Oosterhamrikkanaal blijkt toegankelijk voor schepen om in- en uit te varen.
 • De varianten worden beoordeeld in de mate waarin het verlies aan parkeerplaatsen kan worden voorkomen. Als er parkeerplaatsen verloren gaan, dan is compensatie het uitgangspunt. Bij betaald parkeren op straat gelden straattarieven. Als er vraag is naar hogere kwaliteit parkeerplaatsen, zoals een parkeergarage of -gebouw, heeft dat gevolgen voor de tarieven.

 

Ambities van het project

 • De wijken aan de stad en het netwerk verbinden.
 • De verbindingen op lager schaalniveau comfortabel en aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door brede stoepen of verbindingen langs het water in de vorm van loop-  of fietsbruggen.
 • De betere verbindingen moeten ontwikkelkansen voor woningbouw- en bedrijfslocaties nog meer stimuleren.
 • De afstand tussen de woningen en het verkeer moet een reële buffer vormen. Hoe groot die buffer is, wordt verder onderzocht.
 • De geluidshinder moet zoveel mogelijk beperkt worden. We voldoen altijd aan de wettelijke normen.
 • De kwaliteit van het water en de oevers benutten en groen toevoegen.

Uitgangspunten voor het ontwerp op basis van ambities

 • Geldgebrek mag niet leiden tot eenzijdige bezuiniging die een positief effect hebben op het woon- en leefklimaat, zoals groen en langzaam verkeerverbindingen.
 • Om sluipverkeer te voorkomen werken we met een verkeersplan.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt